See

 

 

 

 

 

 

 

 

I am an independent young jewelry designer located in Belgium. The silver jewels I make by hand are mostly made according to the lost wax method. This means every ring is made only once.
I was always interested in style and beauty. I feel inspired by other designers and everyone close to me, but I also naturally feel what my own signature is. I like to play with elegance vs. roughness, with understated naturalness vs, baroque lavishness. As an artist and as a socially engaged person I want to question constructed gender identities or simply like to ignore them. 
It is with a heart full of gratitude that I publish this website. 
Thank you to all my customers, to all the people walking around with my jewels. It gives me so much happiness. 
I also want to thank my father Dirk De Keyzer who introduced me to the techniques and Mieste or “Michel Cauchie” who past me on the best tips and tricks, and a lot of inspiration. Loïc Meulenberg I want to thank for taking almost every picture, making the most beautiful videos, and for supporting me throughout this process. 
Love
Anaïs

 

Contact;

Anaïs De Keyzer

Vurstjen 17 9940 Evergem België

anaisdk@live.be

0032486115422

BE0761532845

Algemene voorwaarden anaisdekeyzer

Definities

1. anaisdekeyzer: anaisdekeyzer, gevestigd te evergem.
2. Klant: degene met wie anaisdekeyzer een overeenkomst is aangegaan.
3. Partijen: anaisdekeyzer en klant samen.
4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens anaisdekeyzer.

 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van

  derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen

 1. Alle prijzen die anaisdekeyzer hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

 2. Alle prijzen die anaisdekeyzer hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan anaisdekeyzer te allen tijde wijzigen.

 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die anaisdekeyzer niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.

 4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

Monsters en modellen

Indien de klant een monster of model van een product heeft ontvangen, dan kan hij daaraan geen andere rechten ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij partijen uitdrukkelijk hebben afgesproken dat de te leveren producten met het monster of model overeenstemmen.

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is anaisdekeyzer gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan anaisdekeyzer.

 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag anaisdekeyzer zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn

  betalingsverplichting heeft voldaan.

 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen

  van anaisdekeyzer op de klant onmiddellijk opeisbaar.

 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door anaisdekeyzer, dan is hij nog steeds

  verplicht de afgesproken prijs aan anaisdekeyzer te betalen.

Recht van reclame

 1. Zodra de klant in verzuim is, is anaisdekeyzer gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.

 2. anaisdekeyzer roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.

 3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit

 1. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan anaisdekeyzer, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.

 2. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

Herroepingsrecht

 1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:

  het product niet is gebruikt
  het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
  het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
  het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, enz.) de verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, etc.)
  het product geen reis, vervoersbewijs, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding is
  het product geen los tijdschrift of losse krant is
  het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft
  de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht

 2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
  op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen
  zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen
  zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen

 3. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via anaisdk@live.be, indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van anaisdekeyzer, anaisdk@live.be, kan worden gedownload.

 4. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan anaisdekeyzer, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

Vergoeding van bezorgkosten

 1. Indien de consument tijdig van zijn herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt en als gevolg daarvan tijdig de volledige bestelling aan anaisdekeyzer heeft geretourneerd, dan zal anaisdekeyzer eventuele door de consument betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig en volledig geretourneerde bestelling aan de consument terugbetalen.

 2. De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van anaisdekeyzer voor zover de volledige bestelling wordt geretourneerd.

Vergoeding retourkosten

Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling tijdig retourneert, dan komen de kosten voor het retourneren van de volledige bestelling voor rekening van de consument.

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Retentierecht

 1. anaisdekeyzer kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van anaisdekeyzer heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.

 2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan anaisdekeyzer.

 3. anaisdekeyzer is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

page2image3725968 page2image3725344 page2image3725552 page2image3725136 page2image3724928 page2image3717232 page2image3724720 page2image3724512 page2image3696848 page2image3724096 page2image3714944 page2image3713904 page2image3723472

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan anaisdekeyzer te verrekenen met een vordering op anaisdekeyzer.

Eigendomsvoorbehoud

 1. anaisdekeyzer blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van anaisdekeyzer op grond van wat voor met anaisdekeyzer gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.

 2. Tot die tijd kan anaisdekeyzer zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.

 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden

  of anderszins bezwaren.

 4. Indien anaisdekeyzer een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft

  anaisdekeyzer het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

 2. Levering vindt plaats bij anaisdekeyzer, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.

 4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft anaisdekeyzer het recht om zijn

  verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.

 5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan

  anaisdekeyzer kan tegenwerpen.

Levertijd

 1. De door anaisdekeyzer opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische bevestiging) heeft gekregen van anaisdekeyzer.

 3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij anaisdekeyzer niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Feitelijke levering

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

Transportkosten

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Verpakking en verzending

 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan anaisdekeyzer niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

 2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan anaisdekeyzer, bij gebreke waarvan anaisdekeyzer niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Bewaring

1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.

2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening

2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

Garantie

 1. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.

 2. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.

 3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

Vrijwaring

De klant vrijwaart anaisdekeyzer tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door anaisdekeyzer geleverde producten en/of diensten.

Klachten

 1. De klant dient een door anaisdekeyzer geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant anaisdekeyzer daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.

 3. Consumenten dienen anaisdekeyzer uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.

 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort-koming, zodat anaisdekeyzer in staat is hierop adequaat te reageren.

 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat

  anaisdekeyzer gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan anaisdekeyzer.

 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling anaisdekeyzer ook daadwerkelijk (tijdig)

  bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als anaisdekeyzer een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan anaisdekeyzer verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid anaisdekeyzer

 1. anaisdekeyzer is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

 2. Indien anaisdekeyzer aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

 3. anaisdekeyzer is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

 4. Indien anaisdekeyzer aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps) aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van anaisdekeyzer vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer anaisdekeyzer toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.

 2. Is de nakoming van de verplichtingen door anaisdekeyzer niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat anaisdekeyzer in verzuim is.

 3. anaisdekeyzer heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien anaisdekeyzer kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van anaisdekeyzer in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan anaisdekeyzer kan worden toegerekend in een van de wil van anaisdekeyzer onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk-heid niet van anaisdekeyzer kan worden verlangd.

 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer-virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor anaisdekeyzer 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat anaisdekeyzer er weer aan kan voldoen.

 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

 5. anaisdekeyzer is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Wijziging algemene voorwaarden

 1. anaisdekeyzer is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal anaisdekeyzer zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te

  zeggen.

Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van anaisdekeyzer.

 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de

1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat anaisdekeyzer bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar anaisdekeyzer is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is

exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Levering verloopt via de postbode of pakketbezorging van diverse pakketdiensten. Over het algemeen zal de aflevering een week of minder na aankoop tussen 9:00 en 18:00 plaatsvinden. Helaas kunnen wij het moment van aflevering niet garanderen.

 

Opgesteld op 01 augustus 2021.